ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ ಕಾಳಜಿ?

  • ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಧರಿಸದಿರಿ – ಕಾಲಿಗೆ ಹುಣ್ಣಗಬಹುದು.
  • ತರಕಾರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ - ಇದು ಫಂಗಸ್-ನ ಮಿತ್ರ!
  • ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಶುಸ್ಕ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ. ಒದ್ದೆಯಾದ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ.
  • ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. (ಅವರು ಶೂಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಿಕೆ, ಪಿನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ತುಂಬಿಸಬಹುದು).
  • ಬರಿಗಾಲಿಗೆ ಶೂ ಹಾಕಬೇಡಿ (ಯಾವಾಗಲೂ ಹತ್ತಿಯ ಸಾಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ).