• [ಮಿಥ್ಯೆ] ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಷ೦ಡತ್ವ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ

ಛೆ! ಎಲ್ಲಾದರೂ ಉಂಟೆ! ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದ ಮಧುಮೇಹ ಉದ್ರೇಕದ ನರ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಿ ಷ೦ಡತ್ವ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು

ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ (ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ) ಮಧುಮೇಹದ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಲ್ಲಸಭರಿತ ಆಗುತ್ತಾನೆ(ಳೆ). ಸರಿಯಾದ  ಮಧುಮೇಹದ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ನರಗಳ ಹಾನಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.