• [ಮಿಥ್ಯೆ] ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಕೇವಲ ಆಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದಲೇ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು

ಇಲ್ಲ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಈ ರೀತಿಯ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ, ನೀವು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿತಯಾದ / ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಹುದು. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿಯಾಗಬಹುದು.