• [ಮಿಥ್ಯೆ] ಕೆಲ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಶಾಶ್ವತ್ವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು

ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮದ್ದು ಅಥವಾ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಶಾಶ್ವತ್ವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದು. ಆದರೆ ತಜ್ನ ವೈದ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬಹುದು.