• [ಮಿಥ್ಯೆ] ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದುವಿರಿ.

ಅಧಿಕ ತೂಕ / ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬತರುವ ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ. ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಬರಲು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಉದಾಃ ಕುಟುಂಬ ಇತಿಹಾಸ, ಜನಾಂಗೀಯತೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯರು ಜನಾಂಗೀಯವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು. ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಮಧ್ಯಮ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.