• ನಾನು ಸಿಹಿ (ತಿಂಡಿ) ತಿನ್ನುವುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಬರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?

 
 
 

ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ (ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಧುಮೇಹ 1ನೇ ವಿಧ ಅನುವಂಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ 2ನೇ ವಿಧದ ಮಧುಮೇಹ ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.