ವಿಚಾರಿಸಿ
 
 
 

ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

 
 
 
 
 
 

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಅಕ್ಷರಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ.
 


 

 
 
 
Sweet Clinic

 

Dr. Gururaja Rao
Arogya Polyclinic
2nd Floor, Cauvery Buliding,
Near Unity Hospital
Falnir Road
Mangalore
Karnataka, India

Timings:
Sunday Holiday
Consultations with prior Appointments
Appointments: +91-9481353667